Poniżej znajdziecie kilka kluczowych pojęć, bez których trudno mówić o Liczy się miasto. Hasła zamieszczamy poza kolejnością alfabetyczną, definicje mówią krótko i na temat, choć z pewnością go nie wyczerpują. Jeśli macie ochotę doczytać, można skorzystać z linków (warto!). Prosimy o cierpliwość, praca nad tworzeniem strony, w tym słownika, trwa.

PARTYCYPACJA

Udział rządzonych we władzy, ogół procesów mających zwiększyć uczestnictwo danego społeczeństwa (np. mieszkańców miasta) w podejmowaniu decyzji ich dotyczących. Partycypacja jest stopniowalna, na najniższym poziomie używana jest przez władzę do manipulowania stroną społeczną, pacyfikowania jest postulatów. Miarą jej rozwoju jest zwiększanie stopnia, w jakim decyzje uczestników procesów partycypacyjnych są brane pod uwagę oraz zakresu spraw na jakie mają wpływ. Więcej o partycypacji.

BUDŻET

 

OBYWATEL

Członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję.

INFORMACJA PUBLICZNA

 

Informacja publiczna to każda informacja o sprawach publicznych. Sprawą publiczną jest każda czynność i każde działanie organu władzy publicznej. Przyjmuje się, że informację publiczną stanowi również całość aktu postępowania, prowadzonego przez organ administracji publicznej. Prawo uzyskiwania informacji publicznej przysługuje każdemu jako prawo człowieka. Konstytucja RP reguluje kwestię uzyskiwania informacji publicznej w art. 61.

Artykuł 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej:

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

OTWARTA LICENCJA

czyli “pewne prawa zastrzeżone”. Licencje otwarte stosowane są do publikacji wszystkich rodzajów utworów objętych ochroną prawa autorskiego, np. książek, stron internetowych, blogów, zdjęć, filmów, nagrań wideo, piosenek i innych nagrań dźwiękowych i wizualnych. Pozwalają określić warunki, na jakich inni mogą skorzystać z Twoich praw autorskich – na przykład z prawa do kopiowania utworu, do tworzenia na jego podstawie kolejnych utworów (tzw. utworów zależnych), prawa do rozprowadzania utworu i (lub) uzyskiwania z tego korzyści majątkowej. Źródło i więcej informacji: Creative Commons POLSKA.

Licencja Creative Commons
LICZY SIĘ MIASTO “Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej” jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported.

Oznacza to, że możesz kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i użytkować w sposób komercyjny materiały autorstwa “Liczy się miasto” zamieszczone na naszej stronie internetowej. Możesz również tworzyć utwory zależne. Jedynym warunkiem jest podanie źródła tych materiałów czyli www.liczysiemiasto.pl.

OTWARTE DANE