Skrabnik o budżecie

2013_11_18 liczy się miasto 12 9x3

Od czego zacząć? Od wzięcia do ręki dokumentu budżetu. Kolejny etap projektu „Liczy się miasto. Obywatelski Monitoring Budżetu” rozpoczęliśmy od spotkania mieszkańców z Ireną Sawicką, Skarbnikiem Miasta Kalisza.

Na spotkanie zorganizowane pod hasłem „Poznaj budżet Kalisza” KIM zaprosił w ostatni poniedziałek (18 listopada) do Cafe Calisia.pl. Popołudnie rozpoczęła Kalina Michocka, która w krótkiej prezentacji zakreśliła założenia projektu „Liczy się miasto”. – Za nami przygotowania wstępne, w tej chwili przystępujemy do monitorowania budżetu – mówi Kalina Michocka. Działacze podkreślają, że monitorowania nie należy mylić z kontrolowaniem. – Naszym podstawowym celem jest poznanie i przybliżenie mieszkańcom struktury budżetu. Dlatego o pomoc poprosiliśmy skarbniczkę miasta, panią Irenę Sawicką, która przekazała nam najważniejsze informacje dotyczące budowy i budowania budżetu – dodaje Monika Frątczak.

Analizie zostanie poddana wybrana część rocznego planu finansowego miasta. W anonimowej ankiecie rozpropagowywanej przez KIM (do wypełnienia również w postaci elektronicznej) wskazano trzy działy: 1) środki przeznaczone na inwestycje, 2) środki przeznaczone na kulturę, 3) środki przeznaczone na opiekę społeczną. Który temat okaże się najciekawszy dla kaliszan, dowiemy się na początku grudnia.

Wśród kimowców nie ma księgowych czy ekonomistów. – Ale jesteśmy mieszkańcami miasta i chcemy wiedzieć, jak są wydawane budżetowe pieniądze – zastrzegają uczestnicy projektu. Aktywiści demonstrują krótki film – miejską sondą, która przekonuje, że działania na rzecz zwiększania obywatelskiej świadomości są niezbędne. Tymczasem odpowiedź na podstawowe pytania: na co i w jaki sposób są wydawane miejskie pieniądze, najczęściej brzmi krótko: – Nie wiem.

Dokument budżetowy na rok przyszły liczy 93 strony i oprócz załączników (tzw. opisówka) zawiera mnóstwo zestawień tabelarycznych. Dane przeanalizowane w projekcie „Liczy się miasto” w końcowym efekcie zostaną przedstawione w postaci infografiki, w założeniu czytelnej dla większości mieszkańców. Kolejnym etapem, przewidzianym na wiosnę 2014 r., będą spotkania z kaliszanami i prezentacja wyników działań. W czerwcu należy się spodziewać większej publikacji. Konferencja kończąca zapowiadana jest na jesień przyszłego roku. Projekt rozpoczął się wiosną br. Pod koniec czerwca grupa inicjatywna pojechała do Holandii, gdzie w jednej z dzielnic Amsterdamu zapoznawała się z efektami tamtejszego Obywatelskiego Monitoringu Budżetu.

Pytają kaliszanie

Na poniedziałkowym spotkaniu z Ireną Sawicką nie zabrakło pytań zarówno od publiczności, jak i działaczy KIM-u i Akcji Konin. Opracowano na podst. odpowiedzi Ireny Sawickiej, Skarbnika Miasta Kalisza:

Co to jest budżet?

Budżet jest rocznym planem finansowym (pokrywa się z rokiem kalendarzowym); w nim zawarte są najważniejsze zadania, które Prezydent będzie realizował w ciągu roku zgodnie z uchwałą rady. Dokument z wykonania budżetu jest podstawą do udzielenia absolutorium prezydentowi.

Czy istnieją jakieś dokumenty nadrzędne, w oparciu o które przygotowuje się budżet?

Budżet jest przygotowany zgodnie z Ustawą o finansach publicznych. Aby budżety różnych miast były porównywalne, opracowane są według jednolitej klasyfikacji budżetowej (działy, rozdziały, paragrafy). W budżecie znajdziemy poszczególne rodzaje dochodów i wydatków.

Mamy w ręku projekt budżetu na 2014 rok. Jakie terminy obowiązuję przy uchwalaniu budżetu?

Projekt budżetu jest dostarczony do 15 listopada br. przewodniczącemu Rady, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do końca grudnia danego roku musi zostać uchwalony budżet na rok przyszły. Projekt jest omawiany podczas posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej, a ostateczna wersja jest przyjmowana na komisji budżetowej, ostatniej komisji w roku. W przypadku jakichkolwiek zmian wnoszonych przez komisje merytoryczne mają one obowiązek wskazać źródło finansowania swojej propozycji, czyli wskazać, skąd należałoby przenieść pieniądze.

Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze według danych za koniec czerwca, przedstawia się w sierpniu. Sprawozdanie z wykonania na cały rok zawiera także zaktualizowany budżet wstępny z czerwca.

Czy przyjęta w grudniu danego roku wersja budżetu jest niezmienna?

Budżet jest organizmem żywym. W ciągu roku zachodzi wiele zmian, np. miasto pozyskuje dodatkowe środki (unijne, dotacje). Korekt dokonuje się podczas sesji Rady Miasta, gdzie zmiany są wprowadzane uchwałami, bądź zarządzeniami Prezydenta zgodnie z upoważnieniem RM.

Jaki jest budżet Kalisza?

Budżet jest zestawieniem dochodów i wydatków. Kalisz ma budżet z deficytem, co w liczbach przedstawia się następująco:

  • dochody – ponad 453 mln zł
  • wydatki – 472 mln zł
  • deficyt – 18 mln zł

Deficyt może być pokryty kredytem lub obligacjami.

Przy niektórych pozycjach projektu budżetu na 2014 r. znajduje się skrót WPF, co to oznacza?

WPF to Wieloletnia Prognoza Finansowa. Budżet musi być z nią spójny. A to oznacza, że przy konstruowaniu budżetu należy wziąć pod uwagę wszelkie zobowiązania finansowe miasta, w tym spłaty kredytów oraz poręczenia udzielone jednostką miasta, jak Towarzystwo budownictwa społecznego czy Aquapark.

(wybrała i opr. AT)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>